ปิดตำนาน ‘คลื่น zeed’ ที่คลองใจวัยรุ่นมากว่า 10 ปี

 

ปิดตำนานคลื่นวิทยุ ซี้ด เอฟเอ็ม 97.5 MHz ของวัยรุ่นไปอีก 1 คลื่น หลังจากที่คลื่นวิทยุซี้ดประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ บมจ. อสมท ได้ประกาศแจ้งการเลิกกิจการบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด และปรับรูปแบบการบริหารจัดการคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz ใหม่ต่อไป

 

aakemoa

 

 

22 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การแจ้งเลิกกิจการ บริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด และปรับรูปแบบการบริหารจัดการคลื่นวิทยุ 97.5 MHz

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในการประชุมครั้งที่ 16/2559 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอำนวยการ 1 บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถ.พระราม 9 แขงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ได้มีมติเห็นชอบการเลิกกิจการบริษัท ซี้ดเอ็มคอท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บมจ. อสมท ถือหุ้นร้อยละ 49 โดยประกอบธุรกิจในการบริหารจัดการวิทยุ FM 97.5 MHz การผลิตรายการโทรทัศน์ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ประสบปัญหาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจจากการลดลงของรายได้อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แตกต่างจากสถานีวิทยุที่ บมจ. อสมท ดำเนินการเองที่ยังคงสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง

บมจ. อสมท จึงพิจารณาเห็นว่า บริษัทดังกล่าวไม่มีศักยภาพเพียงพอในการดำเนินกิจการต่อไปได้ โดย บมจ. อสมท จะนำคลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz มาบริหารจัดการและปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ฟังที่เปลี่ยนไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้การบริหารงานของ บมจ. อสมท เอง ทั้งนี้จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีบริษัทให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ msn

ใส่ความเห็น